Magasinets Historia

Magasinet byggdes på 1930-talet och får lov att ses som en historisk byggnad i Gislaveds centrala delar. Det finns få publika byggnader kvar från den tiden eller tidigare. Några av den handfulla samlingen är gamla gummifabriken vid Nissan, Johan Orreskolan Norden-huset och kyrkan.

Det var Svenska Gummiaktiebolaget som uppförde byggnaden för lagra det rågummi som kom med järnvägen och samtidigt kunna lagra de färdiga produkterna i (galoscher samt bil- och cykeldäck).

Enda kvarvarande järnvägsminnena
Magasinet i Gislaved är tillsammans med den gamla järnvägsbron över Nissan (idag gång- och cykelbro) de sista minnena av att Gislaved har haft järnvägsförbindelser, söderut via Anderstorp till Reftele samt norrut till Hestra.
Det är mer än 50 år sedan persontransporterna upphörde och järnvägsminnena i Gislaved bör ses som kulturhistoria. Dels för att det gått långtid och dels för att nya generationer växer upp utan vetskap om ortens järnvägshistoria.

Namnet

På ritningar anges benämningen magasin och järnvägsmagasin. Alldeles i närheten låg under 1700–1800-talen också Gyllenfors Bruk och från 1850-talet Gyllenfors Glasbruk. Området har fått namnet Glasbruksområdet och rondellen är benämnd Glasbruksrondellen.

I folkmun kallas byggnaden magasinet eller godsmagasinet.
Vi beslutade att anta namnet Bruksmagasinet. Bruk används som benämning av fabrik eller industri, men har också betydelsen nyttja eller använda.
Vi vill med ”bruk” ge byggnaden båda betydelserna – företagsamhet och användbarhet.

Vår Vision med Bruksmagasinet

Vår Vision är att långsiktigt tillgodose den lokala efterfrågan på lokaler genom att erbjuda attraktiva lägen och flexibla lokaler med bästa marknadsmässiga villkor.
 
Rupp & Johansson Fastigheter förvärvade fastigheten våren 2017 och har med hjälp av Scapa Arkitekter i Anderstorp påbörjat arbetet med en konceptuell ide’ och vision hur vi långsiktigt vill anpassa Bruksmagasinet för att skapa en ännu mer attraktiv plats mot olika typer av företag och verksamheter.
 

Vi har redan påbörjat avskalning från tidigare skyltar och budskap på fastighetens fasader för att marknadsföra våra lediga lokaler under ett mer planerat grafiskt skyltprogram. Exteriört har vi också börjat med ommålningar, renoveringar av alla fasaddetaljer samt tillfört nya stensättningar och flera och större grönytor. Vi planerar vidare att lägga ut bättre fasad- och markbelysning samt rama in fastigheten med nya räcken. Under hösten 2017 påbörjas omläggning samt isolering av 1700 m2 takyta och under 2018 planerar vi att installera ett nytt effektivare energisystem vilket ger en klimatsmart miljö inom lokalerna samt drastisk minskad energiåtgång. 

På tomten planerar vi en ytterligare ny infart samt genomfartspassager och en större ny asfaltering. Tillsammans med kommunen diskuterar vi också en ny gångbana längs fastighetens tomtgräns mot Anderstorpsvägen. Förhoppningsvis kan detta arbete påbörjas innan vintern 2017/2018 och skapa en bättre tillgänglighet för gång/cykeltrafikanter från Gislaveds centrum samt koppla ihop hela handelsområdet Glasbruksrondellen tydligare.

Den gamla betongplattan, från f.d. Rusta byggnaden som brann ner, skall under 2018 ingå i en förstudie om bygglov till en ny byggnad som sen kommer ligga grund till nya affärsverksamheter. 

Illustrativt avspeglas visionen bäst med nedan skiss